Tuesday, 06/12/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS THANH MỸ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG VĂN SỐ 493 NGÀY 5/12/2019 CỦA PGD ĐÀO TẠO THỊ XÃ SƠN TÂY VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CS VIỆT NAM

cỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:49 3 /GD&ĐT V/v tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

và mừng xuân Canh Tý 

| Sơn Tây, ngày 05 tháng 12 năm 2019 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc thị xã Sơn Tây. 

Căn cứ Hướng dẫn số 91-HD/BTGTU ngày 15/11/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý; Thực hiện Công văn số 5440/SGDĐT-CTTT ngày 03/12/2019 của Sở GDĐT Hà Nội về việc tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị thực hiện việc tổ chức tuyên truyền như sau: 

. 1. Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất của Tổ quốc. 

2. Triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên với chủ đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàuđẹp văn minh”. 

| 3. Các nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham quan, học tập ngoại khóa tại các khu di tích lịch sử, cách mạng theo hướng dẫn của Sở GDĐT; chủ động phối hợp cùng Ban Tuyên giáo thị xã tổ chức các hội thảo, nói chuyện chuyên đề... nhằm khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam, những vấn đề lý luận về Đảng cầm quyền, về các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới. 

4. Một số khẩu hiệu tuyên truyền, - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Canh Tý! 

- Nhiệt liệt chào mừng 20 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)! 

- Nhiệt liệt chào mừng 20 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020)! 

- Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! 

- Cán bộ và Nhân dân Thủ đô đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh! 

- Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình! 

| - Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Nơi nhận: - UBND thị xã; (để b/c) - Như kính gửi; (để t/h) - Lưu VT, CM, H(3b). 

NG HÒA. 

TRƯỞNG PHÒNG Ở PHÒNGAY 

GIÁO DỤC VÀ PWM 

ĐÀO TẠO 

SONT 

Nguyễn Thế ĐạI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:49 3 /GD&ĐT V/v tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

và mừng xuân Canh Tý 

| Sơn Tây, ngày 05 tháng 12 năm 2019 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc thị xã Sơn Tây. 

Căn cứ Hướng dẫn số 91-HD/BTGTU ngày 15/11/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý; Thực hiện Công văn số 5440/SGDĐT-CTTT ngày 03/12/2019 của Sở GDĐT Hà Nội về việc tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị thực hiện việc tổ chức tuyên truyền như sau: 

. 1. Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất của Tổ quốc. 

2. Triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên với chủ đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàuđẹp văn minh”. 

| 3. Các nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham quan, học tập ngoại khóa tại các khu di tích lịch sử, cách mạng theo hướng dẫn của Sở GDĐT; chủ động phối hợp cùng Ban Tuyên giáo thị xã tổ chức các hội thảo, nói chuyện chuyên đề... nhằm khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam, những vấn đề lý luận về Đảng cầm quyền, về các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới. 

4. Một số khẩu hiệu tuyên truyền, - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Canh Tý! 

- Nhiệt liệt chào mừng 20 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)! 

- Nhiệt liệt chào mừng 20 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020)! 

- Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! 

- Cán bộ và Nhân dân Thủ đô đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh! 

- Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình! 

| - Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Nơi nhận: - UBND thị xã; (để b/c) - Như kính gửi; (để t/h) - Lưu VT, CM, H(3b). 

NG HÒA. 

TRƯỞNG PHÒNG Ở PHÒNGAY 

GIÁO DỤC VÀ PWM 

ĐÀO TẠO 

SONT 

Nguyễn Thế Đại


Tác giả: Minh Thìn
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 572
Tháng 12 : 893
Tháng trước : 2.648
Năm 2022 : 474.652
Năm trước : 14.399
Tổng số : 506.061