Sunday, 24/10/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS THANH MỸ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG THCS THANH MỸ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

TRƯỜNG THCS THANH MỸ

___________________________

Số....../KH – THCS TM

                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

_________________________________

Thanh Mỹ, Ngày 15  tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

 

Quyết định số 3951/-UBND ngày 23/7/2020 về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Công văn số 3904/SGDĐ-GDPT ngày 09/09/2020 của Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Công văn Số 350/GD&ĐT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Sơn Tây về việc  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp THCS;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.

Trường THCS Thanh Mỹ xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học cụ thể như sau:

  1. MỤC TIÊU:

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước.
     Để chủ trương trên trở thành hiện thực, cần phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học phát huy năng lực và phẩm chất học sinh.

Dạy và học theo hướng tích cực ở trường THCS phải phù hợp mục tiêu giáo dục, về mức độ của kiến thức, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh. Để dạy và học theo hướng tích cực cần: giảm tỷ lệ diễn giảng thông báo, tăng cường nêu vấn đề, nâng cao chất lượng thực hành trong phòng thí nghiệm..., tăng cường các bài tập nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng Stemp trong dạy học giải quyết các tình huống có vấn đề, tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu tài liệu tham khảo,... kết hợp với sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Muốn vậy, mỗi giáo viên cần chú trọng dạy cho học sinh cách học và tự học.
II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG:
1. Thuận lợi:
      
- Tất cả giáo viên đều đạt chuẩn về chuyên môn, một số GV trên chuẩn; được tập huấn chương trình đổi mới sách giáo khoa và phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá qua các năm .
      - Có nhiều giáo viên có ý thức tìm tòi trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học .

       - Hầu hết giáo viên đều nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học, có ý thức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và rèn luyện kỹ năng sử dụng trang thiết bị dạy học hiện đại. Khai thác triệt để mạng internet để trao đổi học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
      - Tham gia tốt các đợt sinh hoạt chuyên môn và các đợt tập huấn, thực hiện chuyên đề do chuyên môn Sở, phòng tổ chức. Thường xuyên tổ chức dự giờ thăm lớp để nâng cao chất lượng giảng dạy đặc biệt là thực hiện đổi mới phương pháp.
2. Khó khăn:
        - Đầu vào thấp nên chất lượng HS hạn chế, số học sinh thụ động trong giờ học còn nhiều, một số không ít học sinh ý thức chưa cao trong học tập và rèn luyện.
        - Thời gian dành cho việc tự bồi dưỡng chuyên môn của GV chưa nhiều, còn bị ảnh hưởng nhiều bởi đời sống, các công tác khác…
        - Kinh phí dành cho công tác bồi dưỡng chuyên môn và đổi mới phương pháp dạy học còn eo hẹp.
III. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
1. Yêu cầu chung:

a. Đổi mới phương pháp dạy học.

- Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy năng lực, tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh

- Sử dụng hợp lý các phương pháp phù hợp với đặc trưng của từng phân môn: Đẩy mạnh việc dạy học giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác, dạy học theo định hướng giao tiếp, các phương pháp thực hành, tổ chức hoạt động nhóm...

- Tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

- Ứng dụng dạy học STEM vào các giờ học, hoạt động trải nghiệm hay nghiên cứu khoa học.

- Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, đảm bảo cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng phát huy năng lực, phẩm chất, thái độ hành vi cho học sinh, tăng cường liên hệ thực tế.

- Tổ chức dạy học phân hóa phù hợp các đối tượng khác nhau dựa theo chuẩn kiến thức kỹ năng, chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu.

- Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn, thư viện trường học, tích cực triển khai các hoạt động tự làm TBDH.
        - Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
        - Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi ngay từ đầu năm học, bổ túc kiến thức cho HS yếu kém
       - Thực hiện tốt thông tin hai chiều giữa nhà trường và cha mẹ học sinh.
       - Chấp hành nghiêm túc nền nếp chuyên môn như soạn giảng có chất lượng, chấm trả bài có sửa chữa kịp thời và động viên nỗ lực của mỗi học sinh, tích cực đổi mới phương pháp trong dạy học bộ môn.
       - Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tạo cho học sinh tính tự giác trong học tập.
       - Tích cực tham gia trao đổi đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thi GVDG các cấp.

- Tích cực dự giờ thăm lớp để học hỏi kinh nghiệm, tăng cường trao đổi thông tin giữa các tổ chuyên môn với nhau.
        - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy như giảng dạy với sự trợ giúp của máy chiếu, bảng thông minh, tham khảo những bài giảng hay phù hợp, những hình vẽ … trên Internet vận dụng phù hợp vào thực tế giảng dạy của nhà trường.

b. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học.

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, NCKH của học sinh, sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng CNTT.

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phấn phát triển năng lực học sinh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập, phát huy sự chủ động sáng tạo của học sinh, tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập.

- Thực hiện sổ điểm điện tử, tăng cương sự dụng phần mềm trong hoạt động giảng dạy của giáo viên.

c. Đổi mới kiểm tra đánh giá.

- Nghiên cứu cácvăn bản mới như 2380, thông tư hướng dẫn : TT 26…

- Tổ chức và thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu: Thống nhất nội dung đề cương ôn tập, ra đề, coi, chấm và nhận xét đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra đảm bảo khách quan thực chất, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh, đánh giá qua các hoạt động trên lớp, đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập, đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, đánh ía qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và công đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ theo ma trận với 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Đẩm bảo trên nguyên tắc phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỷ lệ các câu hỏi, bài tập ở các mức độ.

- Các đề kiểm tra thực hiện đúng chuẩn kiến thức kỹ năng, nội dung giảm tải và đặc biệt chú ý dạy học tích hợp và dạy học chủ đề.

- Chủ động kết hợp một cách hợp lý phù hợp giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra

-Thống nhất nội dung các bài kiểm tra trong nhóm chuyên môn xây dựng ma trần và ngân hàng đề kiểm tra

-Tiếp tục duy trì và giữ vững chất lượng đại trà, quan tâm giáo dục mũi nhọn, coi trọng việc giúp đỡ học sinh yếu kém.

-Thực hiện đề kiểm tra học kỳ chung của Phòng Giáo dục, cập nhật với mô hình đề thi vào 10 chấm chéo và cùng rút kinh nghiệm.

2. Kế hoạch cụ thể:

Tháng

Nội dung thực hiện

Tháng 8;9/2020

- Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học năm học 2020-2021 của trường và các tổ chuyên môn.
- Chỉ đạo thực hiện việc dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục THCS, chú ý chương trình giảm tải theo tinh thần chỉ đạo của Bộ và Sở.
- Tổ chức các tập huấn về công tác TTCM và GVCN và các tập huấn chuyên môn khác cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên.

Tháng 10/2020
 

- Tập trung rèn luyện kỹ năng tự học, độc lập suy nghĩ, chủ động cho học sinh.
- Giáo viên đầu tự soạn giáo án, chú ý sử dụng có chọn lọc, hiệu quả các phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại kết hợp với việc khai thác các yếu tố tích cực của phương pháp dạy học truyền thống.
- Các tổ và các nhóm chuyên môn tập trung sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học

- Kiểm tra hồ sơ các tổ chuyên môn chú trọng phần bài soạn của giáo viên theo các yêu cầu đổi mới PPDH.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm theo lịch của Sở của Phòng.
- Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ các khối lớp phải dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng theo 04 cấp độ: Biết, Hiểu, Vận dụng, vận dụng cao
- Dự giờ các tiết sinh hoạt cụm chuyên môn do sở, phòng tổ chức “Dạy học và kiểm tra theo chuẩn kiến thức kỹ năng”, rút kinh nghiệm.
- Kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch.

- Xây dựng bài giảng và tập trung thi giáo viên dạy giỏi môn Hóa, Địa, Thể dục.

Tháng 11/2020
 

- Tập trung rèn luyện kỹ năng trao đổi, thảo luận nhóm, tạo thói quen hợp tác (làm việc theo nhóm) trong học tập và trong cuộc sống.
- Tập trung đổi mới kiểm tra đánh giá xây dựng ma trận bài kiểm tra định kỳ.
- Tiếp tục thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực và phẩm chất học sinh.
- Xây dựng kho tư liệu dạy học và ngân hàng đề thi lưu ở máy vi tính của các tổ chuyên môn.

Tháng 12/2020

- Tập trung công việc đổi mới kiểm tra đánh giá thông qua ôn tập, ra đề kiểm tra học kỳ, sát với trình độ của học sinh.
- Tiếp tục soạn giáo án theo tinh thần đổi mới, chú ý phù hợp với đặc điểm đối tượng học sinh và điều kiện của từng lớp học.
- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ chương trình và hoàn thành điểm thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ I.
- Kiểm tra chuyên môn, chú trọng phần bài soạn của giáo viên theo các yêu cầu đổi mới. ( Phụ lục III)

Tháng 01/2021
 

- Thực hiện chương trình học kỳ II

- Tiến hành đánh giá kết quả sau một học kỳ thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học cả hai phía GV và HS để kịp thời có những điều chỉnh phù hợp trong học kỳ II.
- Các tổ chuyên môn tăng cường ngoại khóa, các môn thực nghiệm phải chú trọng tổ chức thi thí nghiệm, thực hành.

- Tăng cường CNTT và ứng dụng dạy học STEM.

- Lưu ý đổi mới theo các chuyên đề tổ nhóm CM cùng xây dựng.

Tháng 02/2021
 

- Các tổ chuyên môn, khi sinh hoạt chuyên môn cần tập trung trao đổi, rút kinh nghiệm trong đổi mới PPDH, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng học tập cho học sinh, tạo sự hứng thú học tập bộ môn thông qua nỗ lực dạy của thầy, học của trò, tăng cường kiểm tra thường xuyên việc tự giác học tập của học sinh.

LƯU Ý: Thay đổi kế hoạch dạy học online do nghỉ chống dịch Covid-19. Dạy học Team trên Office 365.

Tháng 03/2021

- Tăng cường kiểm tra nề nếp Dạy và Học của GV và HS.

- Tăng cường làm chuyên đề đổi mới phương pháp.

- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học: Khai thác và sử dụng triệt để ứng dụng STEM và phần mềm OFFICEC 365 vào dạy học.

- Tăng cường bồi dưỡng HSG khối 6,7,8

- Tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 9 vào 10.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn theo lịch của Sở, của Phòng
- Đẩy mạnh công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 chuẩn bị hành trang vào lớp 10 (tăng buổi ôn tập, tăng tiết vào TKB chính khóa...).

Tháng 04/2021

- Triển khai kế hoạch ôn tập, ra đề cương đáp án thi cuối kỳ II theo yêu cầu đổi mới.
- Kiểm tra hồ sơ các tổ chuyên môn.
- Thẩm định Sáng kiến kinh nghiệm của GV.
- Đẩy mạnh công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 chuẩn bị hành trang vào lớp 10.

- Kiểm tra việc ứng dụng CNTT và sử dụng thiết bị dạy học.

Tháng 05/2021

- Hoàn thành chương trình dạy học, kiểm tra đánh giá theo quy định thời gian.
- Tổng kết, đánh giá kết quả đổi mới PPDH, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đổi mới kiểm tra đánh giá của tổ, nhóm chuyên môn.

IV. KẾT LUẬN:
         Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực là cần thiết, là xu thế tất yếu nhằm hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học thụ động, phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, sáng tạo của người học.
         Muốn hình thành được thói quen tự học cho học sinh thì điều quan trọng là tất cả các giáo viên phải thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy - học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở tất cả các môn học một cách thường xuyên. Bước đầu có thể sẽ gặp nhiều khó khăn do thói quen tư duy theo lối mòn của cả GV và HS. Tuy nhiên, nếu ĐMPP dạy học được đẩy mạnh để trở thành nền nếp thì việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học đồng nghĩa với việc thực hiện tốt mục tiêu đào tạo đã đề ra là hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh, tạo những tiền đề để các em trở thành những học sinh có tri thức, có năng lực, tự chủ, năng động và sáng tạo trong học tập và trong cuộc sống.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Chu Thị Minh Thìn

 

 

 

 

 

 

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

TRƯỜNG THCS THANH MỸ

___________________________

Số....../KH – THCS TM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

__________________________________

Thanh Mỹ, Ngày 15  tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

 

Quyết định số 3951/-UBND ngày 23/7/2020 về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Công văn số 3904/SGDĐ-GDPT ngày 09/09/2020 của Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Công văn Số 350/GD&ĐT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Sơn Tây về việc  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp THCS;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.

Trường THCS Thanh Mỹ xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học cụ thể như sau:

  1. MỤC TIÊU:

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước.
     Để chủ trương trên trở thành hiện thực, cần phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học phát huy năng lực và phẩm chất học sinh.

Dạy và học theo hướng tích cực ở trường THCS phải phù hợp mục tiêu giáo dục, về mức độ của kiến thức, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh. Để dạy và học theo hướng tích cực cần: giảm tỷ lệ diễn giảng thông báo, tăng cường nêu vấn đề, nâng cao chất lượng thực hành trong phòng thí nghiệm..., tăng cường các bài tập nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng Stemp trong dạy học giải quyết các tình huống có vấn đề, tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu tài liệu tham khảo,... kết hợp với sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Muốn vậy, mỗi giáo viên cần chú trọng dạy cho học sinh cách học và tự học.
II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG:
1. Thuận lợi:
      
- Tất cả giáo viên đều đạt chuẩn về chuyên môn, một số GV trên chuẩn; được tập huấn chương trình đổi mới sách giáo khoa và phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá qua các năm .
      - Có nhiều giáo viên có ý thức tìm tòi trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học .

       - Hầu hết giáo viên đều nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học, có ý thức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và rèn luyện kỹ năng sử dụng trang thiết bị dạy học hiện đại. Khai thác triệt để mạng internet để trao đổi học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
      - Tham gia tốt các đợt sinh hoạt chuyên môn và các đợt tập huấn, thực hiện chuyên đề do chuyên môn Sở, phòng tổ chức. Thường xuyên tổ chức dự giờ thăm lớp để nâng cao chất lượng giảng dạy đặc biệt là thực hiện đổi mới phương pháp.
2. Khó khăn:
        - Đầu vào thấp nên chất lượng HS hạn chế, số học sinh thụ động trong giờ học còn nhiều, một số không ít học sinh ý thức chưa cao trong học tập và rèn luyện.
        - Thời gian dành cho việc tự bồi dưỡng chuyên môn của GV chưa nhiều, còn bị ảnh hưởng nhiều bởi đời sống, các công tác khác…
        - Kinh phí dành cho công tác bồi dưỡng chuyên môn và đổi mới phương pháp dạy học còn eo hẹp.
III. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
1. Yêu cầu chung:

a. Đổi mới phương pháp dạy học.

- Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy năng lực, tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh

- Sử dụng hợp lý các phương pháp phù hợp với đặc trưng của từng phân môn: Đẩy mạnh việc dạy học giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác, dạy học theo định hướng giao tiếp, các phương pháp thực hành, tổ chức hoạt động nhóm...

- Tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

- Ứng dụng dạy học STEM vào các giờ học, hoạt động trải nghiệm hay nghiên cứu khoa học.

- Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, đảm bảo cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng phát huy năng lực, phẩm chất, thái độ hành vi cho học sinh, tăng cường liên hệ thực tế.

- Tổ chức dạy học phân hóa phù hợp các đối tượng khác nhau dựa theo chuẩn kiến thức kỹ năng, chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu.

- Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn, thư viện trường học, tích cực triển khai các hoạt động tự làm TBDH.
        - Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
        - Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi ngay từ đầu năm học, bổ túc kiến thức cho HS yếu kém
       - Thực hiện tốt thông tin hai chiều giữa nhà trường và cha mẹ học sinh.
       - Chấp hành nghiêm túc nền nếp chuyên môn như soạn giảng có chất lượng, chấm trả bài có sửa chữa kịp thời và động viên nỗ lực của mỗi học sinh, tích cực đổi mới phương pháp trong dạy học bộ môn.
       - Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tạo cho học sinh tính tự giác trong học tập.
       - Tích cực tham gia trao đổi đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thi GVDG các cấp.

- Tích cực dự giờ thăm lớp để học hỏi kinh nghiệm, tăng cường trao đổi thông tin giữa các tổ chuyên môn với nhau.
        - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy như giảng dạy với sự trợ giúp của máy chiếu, bảng thông minh, tham khảo những bài giảng hay phù hợp, những hình vẽ … trên Internet vận dụng phù hợp vào thực tế giảng dạy của nhà trường.

b. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học.

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, NCKH của học sinh, sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng CNTT.

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phấn phát triển năng lực học sinh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập, phát huy sự chủ động sáng tạo của học sinh, tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập.

- Thực hiện sổ điểm điện tử, tăng cương sự dụng phần mềm trong hoạt động giảng dạy của giáo viên.

c. Đổi mới kiểm tra đánh giá.

- Nghiên cứu cácvăn bản mới như 2380, thông tư hướng dẫn : TT 26…

- Tổ chức và thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu: Thống nhất nội dung đề cương ôn tập, ra đề, coi, chấm và nhận xét đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra đảm bảo khách quan thực chất, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh, đánh giá qua các hoạt động trên lớp, đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập, đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, đánh ía qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và công đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ theo ma trận với 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Đẩm bảo trên nguyên tắc phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỷ lệ các câu hỏi, bài tập ở các mức độ.

- Các đề kiểm tra thực hiện đúng chuẩn kiến thức kỹ năng, nội dung giảm tải và đặc biệt chú ý dạy học tích hợp và dạy học chủ đề.

- Chủ động kết hợp một cách hợp lý phù hợp giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra

-Thống nhất nội dung các bài kiểm tra trong nhóm chuyên môn xây dựng ma trần và ngân hàng đề kiểm tra

-Tiếp tục duy trì và giữ vững chất lượng đại trà, quan tâm giáo dục mũi nhọn, coi trọng việc giúp đỡ học sinh yếu kém.

-Thực hiện đề kiểm tra học kỳ chung của Phòng Giáo dục, cập nhật với mô hình đề thi vào 10 chấm chéo và cùng rút kinh nghiệm.

2. Kế hoạch cụ thể:

Tháng

Nội dung thực hiện

Tháng 8;9/2020

- Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học năm học 2020-2021 của trường và các tổ chuyên môn.
- Chỉ đạo thực hiện việc dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục THCS, chú ý chương trình giảm tải theo tinh thần chỉ đạo của Bộ và Sở.
- Tổ chức các tập huấn về công tác TTCM và GVCN và các tập huấn chuyên môn khác cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên.

Tháng 10/2020
 

- Tập trung rèn luyện kỹ năng tự học, độc lập suy nghĩ, chủ động cho học sinh.
- Giáo viên đầu tự soạn giáo án, chú ý sử dụng có chọn lọc, hiệu quả các phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại kết hợp với việc khai thác các yếu tố tích cực của phương pháp dạy học truyền thống.
- Các tổ và các nhóm chuyên môn tập trung sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học

- Kiểm tra hồ sơ các tổ chuyên môn chú trọng phần bài soạn của giáo viên theo các yêu cầu đổi mới PPDH.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm theo lịch của Sở của Phòng.
- Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ các khối lớp phải dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng theo 04 cấp độ: Biết, Hiểu, Vận dụng, vận dụng cao
- Dự giờ các tiết sinh hoạt cụm chuyên môn do sở, phòng tổ chức “Dạy học và kiểm tra theo chuẩn kiến thức kỹ năng”, rút kinh nghiệm.
- Kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch.

- Xây dựng bài giảng và tập trung thi giáo viên dạy giỏi môn Hóa, Địa, Thể dục.

Tháng 11/2020
 

- Tập trung rèn luyện kỹ năng trao đổi, thảo luận nhóm, tạo thói quen hợp tác (làm việc theo nhóm) trong học tập và trong cuộc sống.
- Tập trung đổi mới kiểm tra đánh giá xây dựng ma trận bài kiểm tra định kỳ.
- Tiếp tục thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực và phẩm chất học sinh.
- Xây dựng kho tư liệu dạy học và ngân hàng đề thi lưu ở máy vi tính của các tổ chuyên môn.

Tháng 12/2020

- Tập trung công việc đổi mới kiểm tra đánh giá thông qua ôn tập, ra đề kiểm tra học kỳ, sát với trình độ của học sinh.
- Tiếp tục soạn giáo án theo tinh thần đổi mới, chú ý phù hợp với đặc điểm đối tượng học sinh và điều kiện của từng lớp học.
- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ chương trình và hoàn thành điểm thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ I.
- Kiểm tra chuyên môn, chú trọng phần bài soạn của giáo viên theo các yêu cầu đổi mới. ( Phụ lục III)

Tháng 01/2021
 

- Thực hiện chương trình học kỳ II

- Tiến hành đánh giá kết quả sau một học kỳ thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học cả hai phía GV và HS để kịp thời có những điều chỉnh phù hợp trong học kỳ II.
- Các tổ chuyên môn tăng cường ngoại khóa, các môn thực nghiệm phải chú trọng tổ chức thi thí nghiệm, thực hành.

- Tăng cường CNTT và ứng dụng dạy học STEM.

- Lưu ý đổi mới theo các chuyên đề tổ nhóm CM cùng xây dựng.

Tháng 02/2021
 

- Các tổ chuyên môn, khi sinh hoạt chuyên môn cần tập trung trao đổi, rút kinh nghiệm trong đổi mới PPDH, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng học tập cho học sinh, tạo sự hứng thú học tập bộ môn thông qua nỗ lực dạy của thầy, học của trò, tăng cường kiểm tra thường xuyên việc tự giác học tập của học sinh.

LƯU Ý: Thay đổi kế hoạch dạy học online do nghỉ chống dịch Covid-19. Dạy học Team trên Office 365.

Tháng 03/2021

- Tăng cường kiểm tra nề nếp Dạy và Học của GV và HS.

- Tăng cường làm chuyên đề đổi mới phương pháp.

- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học: Khai thác và sử dụng triệt để ứng dụng STEM và phần mềm OFFICEC 365 vào dạy học.

- Tăng cường bồi dưỡng HSG khối 6,7,8

- Tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 9 vào 10.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn theo lịch của Sở, của Phòng
- Đẩy mạnh công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 chuẩn bị hành trang vào lớp 10 (tăng buổi ôn tập, tăng tiết vào TKB chính khóa...).

Tháng 04/2021

- Triển khai kế hoạch ôn tập, ra đề cương đáp án thi cuối kỳ II theo yêu cầu đổi mới.
- Kiểm tra hồ sơ các tổ chuyên môn.
- Thẩm định Sáng kiến kinh nghiệm của GV.
- Đẩy mạnh công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 chuẩn bị hành trang vào lớp 10.

- Kiểm tra việc ứng dụng CNTT và sử dụng thiết bị dạy học.

Tháng 05/2021

- Hoàn thành chương trình dạy học, kiểm tra đánh giá theo quy định thời gian.
- Tổng kết, đánh giá kết quả đổi mới PPDH, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đổi mới kiểm tra đánh giá của tổ, nhóm chuyên môn.

IV. KẾT LUẬN:
         Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực là cần thiết, là xu thế tất yếu nhằm hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học thụ động, phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, sáng tạo của người học.
         Muốn hình thành được thói quen tự học cho học sinh thì điều quan trọng là tất cả các giáo viên phải thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy - học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở tất cả các môn học một cách thường xuyên. Bước đầu có thể sẽ gặp nhiều khó khăn do thói quen tư duy theo lối mòn của cả GV và HS. Tuy nhiên, nếu ĐMPP dạy học được đẩy mạnh để trở thành nền nếp thì việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học đồng nghĩa với việc thực hiện tốt mục tiêu đào tạo đã đề ra là hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh, tạo những tiền đề để các em trở thành những học sinh có tri thức, có năng lực, tự chủ, năng động và sáng tạo trong học tập và trong cuộc sống.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Chu Thị Minh Thìn

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Cô giáo: Minh Thìn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 23
Tháng 10 : 1.183
Tháng trước : 1.119
Năm 2021 : 12.179
Năm trước : 13.171
Tổng số : 29.189