Wednesday, 26/01/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS THANH MỸ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG THCS THANH MỸ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

TRƯỜNG THCS THANH MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /KH-THCSTM

Sơn Tây, ngày       tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

Năm học 2021-2022

 

Căn cứ Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GDĐT tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014;

Thực hiện Công văn số 1146/SGDĐT-QLT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022; Công văn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT Hà Nội  về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022; Công văn số 240/GDĐT ngày 04/5/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây về việc rà soát, báo cáo dữ liệu chuẩn bị cho công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ tình hình thực tế của trường THCS Thanh Mỹ,

Trường THCS Thanh Mỹ  ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn xã Thanh Mỹ, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

          - Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

          - Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 4 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

2. Yêu cầu:

          - Điều tra chính xác trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn.

          - Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.

          - Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch tuyển sinh của phòng GD&ĐT.

          - Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên trực tiếp; lãnh đạo cao nhất của nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.

B. NỘI DUNG

I. Đặc điểm tình hình:

- Thuận lợi: Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyển sinh.

- Khó khăn: Việc tiếp cận công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyển sinh của đa số phụ huynh còn hạn chế nên việc tuyển sinh trực tuyến của nhà trường đạt kết quả chưa cao.

II. Công tác điều tra

- Phố hợp với UBND xã Thanh Mỹ, tuyên truyền rộng rãi kế hoạch tuyển sinh của nhà trường trên hệ thống truyền thanh tới toàn thể nhân dân trong địa bàn xã.

- Số lượng trẻ đúng độ tuổi điều tra trên địa bàn xã: 224 học sinh (Theo số liệu điều tra của Sở giáo dục)

TT

Tổ/Thôn

Phường/ Xã

Độ tuổi

Số lượng

1

TT Z551

Thanh Mỹ

11

1

2

Phố Vị Thủy

Thanh Mỹ

11

6

3

TT Trinh Sát

Thanh Mỹ

11

1

4

Thôn 400

Thanh Mỹ

11

12

5

Thôn Đồng Đổi

Thanh Mỹ

11

13

6

Thôn Quảng Đại

Thanh Mỹ

11

14

7

Thôn Tây Vị

Thanh Mỹ

11

16

8

Thôn Thanh Tiến

Thanh Mỹ

11

17

9

Thôn Thanh Vị

Thanh Mỹ

11

42

10

Thôn Thủ Trung

Thanh Mỹ

11

22

11

Thôn Vị Thủy

Thanh Mỹ

11

38

12

Thôn Yên Mỹ

Thanh Mỹ

11

30

13

TDP Vị Thủy

Thanh Mỹ

11

12

- Số giáo viên hiện có (Giáo viên biên chế): 34 

- Số phòng học (không tính phòng bộ môn): 20 phòng

- Số phòng học dành cho học sinh tuyển mới: 05 phòng

- Số phòng máy tính: 01; 

- Số máy tính phục vụ cho học sinh thực hiện Chương trình GDPT 2018: 25

- Số giáo viên dạy môn Tin học: 01 biên chế

- Số máy tính dành cho tuyển sinh trực tuyến: 05

- Hạ tầng công nghệ thông tin chuẩn bị cho tuyển sinh: 02 mạng Internet tốc độ cao và mạng Wifi tại các phòng tuyển sinh.

- Công tác hoàn thiện dữ liệu trên csdl.hanoi.edu.vn phục vụ cho tuyển sinh (phụ thuộc vào hồ sơ của trường tiểu học)

III. Tuyển sinh vào lớp 6:

1. Phương thức và đối tượng:

+ Phương thức:

Tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp.

+ Đối tượng:

 Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học có hộ khẩu thường trú tại địa bàn thuộc khu vực tuyển sinh của nhà trường.

* Những trường hợp đặc biệt: 

- Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh coa hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 

- Học sinh không được lưu ban quá 2 lần trong một cấp học.

2. Độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6: Trẻ 11 tuổi (sinh năm 2009)

3. Hồ sơ dự tuyển

          + Đơn xin dự tuyển.

          + Giấy khai sinh bản chính phô tô công chứng.

+ Bản phô tô hộ khẩu (không cần công chứng) kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã.

          + Học bạ (bản chính).

          + Giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có).

          + Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

+ Quyết định cho phép học vượt lớp nếu có:

4. Thời gian tuyển sinh: 

Tuyển sinh trực tuyến: Từ 18/7/2021 đến 20/7/2021

Tuyển sinh trực tiếp: Từ 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021

* Lưu ý: 

- Trường hợp tuyển sinh trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.

- Sau ngày 28/7/2021 nếu tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao sẽ báo cáo Phòng Giáo dục đào tạo xin phép được tuyển sinh bổ sung cho dủ chỉ tiêu từ 30/7/2021 đến 01/8/2021

5. Chỉ tiêu và địa bản tuyển sinh: (dự kiến) 240 học sinh trong đó:

- Tổng số học sinh đúng độ tuổi vào lớp 6 trên địa bàn xã: 224 học sinh

- Số học sinh thuộc tổ dân phố 1 phường Xuân Khanh: 5 học sinh

- Con cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường: 05 học sinh

- Con em các đơn vị kết nghĩa và đơn vị quân đội trên địa bàn: 06 học sinh

IV. Phân công trách nhiệm hội đồng tuyển sinh:

1. Chủ tịch hội đồng tuyển sinh:  Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Hiệu trưởng             - Chỉ đạo và triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT Thị xã Sơn Tây.

          - Xây dựng, trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch, thông báo tuyển sinh của trường.

          - Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, Thông báo tuyển sinh của trường đã được PGD&ĐT phê duyệt đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.

          - Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2019 – 2020 đúng quy định.

          - Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.

          - Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của đơn vị.

2. Phó chủ tịch hội đồng tuyển sinh: Bà Chu Thị Minh Thìn – Phó hiệu trưởng

          - Cùng chủ tịch xây dựng KH, tuyên truyền công tác tuyển sinh.

          - Trực tiếp cùng  đ/c GV trong ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, hướng dẫn CMHS đăng kí tuyển sinh.

          - Báo cáo cập nhật với chủ tịch về kết quả tuyển sinh. 

          - Chỉ đạo tổ văn phòng, thư kí  nhập danh sách học sinh đã tuyển vào máy, kiểm tra độ chính xác, hoàn thành các báo cáo tuyển sinh trước ngày PGD yêu cầu để chủ tịch hội đồng duyệt lại.

          - Chịu  trách nhiệm trước chủ tịch hội đồng về chất lượng công việc được giao.

          - Viết tin bài về công tác tuyển sinh qua cổng thông tin điện tử.

3. Thư ký: Bà  Lê Hồng Nhung – Thư ký HĐSP và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức danh

 

Nhiệm vụ

 

Ghi chú

1

Lê Thị Thúy Vân

Tổ trưởng tổ KHTN

Ủy viên

 

2

Vũ Thị Nguyệt

Tổ trưởng tổ KHXH

Ủy viên

 

3

Đỗ Thị Thoa

Tổ phó tổ KHTN

Ủy viên

 

4

Đỗ Hồng Thúy

Giáo viên

Ủy viên

 

5

Nguyễn Thị Huệ

Tổ trưởng tổ VP

Uỷ viên

 

6

Phùng Thị Kim Thủy

Nhân viên

Ủy viên

 

7

Phan Thanh Hạnh

Nhân viên

Ủy viên

 

8

Phùng Thị Ngọc

Nhân viên

Ủy viên

 

9

Phan Thị Lân

Nhân viên

Ủy viên

 

 

          - Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác tuyển sinh, hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh.

          - Cùng đ/c Phó HT tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6 theo quy định.

          - Chịu trách nhiệm tổng hợp  số học sinh đã tuyển để báo cáo, xếp hồ sơ đã tuyển theo  phân lớp.

          - Nhập danh sách học sinh đã tuyển vào máy tính, báo cáo đúng quy định.

          - Chịu  trách nhiệm trước chủ tịch hội đồng về chất lượng công việc được giao.

4. Văn phòng

          - Gửi các thông báo, kế hoạch, báo báo TS đến các địa chỉ quy định.

          - Chuẩn bị photo mẫu đơn phát hành đến CMHS.

          - Nhận hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

          - Nhập danh sách học sinh đã tuyển vào máy, báo cáo đúng quy định.

          - Chịu  trách nhiệm trước chủ tịch hội đồng về chất lượng công việc được giao.

          - Đưa tin bài về công tác tuyển sinh qua cổng thông tin điện tử.

5. Công tác phòng chống dịch.

Căn cứ diễn biến của dịch Covid – 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của các cấp.

6. Chế độ báo cáo:

          - Các tổ công tác: Cuối mỗi ngày các đồng chí trong Hội đồng tuyển sinh báo cáo tình hình thực hiện tuyển sinh với Phó Hiệu trưởng để rút kinh nghiệm.

          - Ngày 10/5/2021: Nộp kế hoạch tuyển sinh và trình ký thành lập Hội đồng tuyển sinh tại phòng GD&ĐT.

          - Ngày 29/5/2021: Niêm yết các thông báo tuyển sinh, thông tin qua hệ thống truyền thanh xã, bảng tin trường, cổng TTĐT của nhà trường.

          - Ngày 16/7/2021: Nhà trường họp Ban tuyển sinh.

          - Ngày 18/7/2021: Hội đồng tuyển sinh làm việc.

          - Ngày 18/7 đến 20/7/2021 : Hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến và tổng hợp báo cáo.

-  Ngày 23/7 đến 28/7/2021: Tuyển sinh trực tiếp

- Ngày 29/7/2021:  Báo cáo công tác tuyển sinh , xin tuyển sinh bổ sung (nếu chưa đủ chỉ tiêu)

- Ngày 30/7/2021 đến ngày 1/8/2021: Tuyển sinh trực tiếp (đợt bổ sung nếu có)

- Ngày 03/8/2021: Hoàn thành dữ liệu cập nhật tuyển sinh. Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh.

- Ngày 25/7/2021: Nộp Phòng Giáo dục báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS Thanh Mỹ năm học 2021 – 2022.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Thị xã;

-  Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
 

Nguyễn Thị Thu Hường

 

Phê duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Sơn Tây

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo kế hoạch số 79 ngày11tháng 5 năm 2021 của Trường THCS Thanh Mỹ)

 

Thời gian

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

10/5/2021

Văn thư

Nộp kế hoạch tuyển sinh và trình ký thành lập Hội đồng tuyển sinh tại phòng GD&ĐT.

29/5/2021

Văn thư

Đài truyền thanh xã

Niêm yết các thông báo tuyển sinh, thông tin qua hệ thống truyền thanh xã, bảng tin trường, cổng TTĐT của nhà trường

16/7/2021

Ban tuyển sinh

Nhà trường họp Ban tuyển sinh. Theo QĐ của PGD

18/7/2021

Ban tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh làm việc.

Từ 18/7 đến 20/7/2021 

Ban tuyển sinh

Hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến và tổng hợp báo cáo.

Từ 23/7 đến 28/7/2021

Ban tuyển sinh

Tuyển sinh trực tiếp tại trường

29/7/2021

Trưởng ban tuyển sinh

Báo cáo công tác tuyển sinh , xin tuyển sinh bổ sung (nếu chưa đủ chỉ tiêu)

Từ 30/7/2021 đến ngày 1/8/2021

Ban tuyển sinh

Tuyển sinh trực tiếp (đợt bổ sung nếu có)

03/8/2021

Trưởng ban tuyển sinh, Thư ký, Phụ trách kỹ thuật PM

Hoàn thành dữ liệu cập nhật tuyển sinh. Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh.

25/7/2021

Trưởng ban tuyển sinh

Nộp Phòng Giáo dục báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh

 

 

 


Tác giả: Cô giáo: Minh Thìn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 17
Tháng 01 : 986
Tháng trước : 1.026
Năm 2022 : 986
Năm trước : 14.399
Tổng số : 32.395