Tuesday, 25/01/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS THANH MỸ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN LẦN 1 - HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2021-2022

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

TRƯỜNG THCS THANH MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2021-2022

STT

HỌ TÊN

CHỦ NHIỆM

CHỨC VỤ

THỰC DẠY

MÔN

DẠY

TỔNG SỐ TIẾT

1

Lê Thị Thúy Vân

 

TT: 3

12

Toán 7A2

Toán 8A5

Toán 9A1

15

2

Lưu Thị Mùi

6A3

TP: 1

CN: 5

16

Toán 6A3

Toán 7A1,4

Toán 9A5

22

3

Đỗ Thị Thoa

9A1

TP: 1

CN: 5

12

Toán 6A2

Toán 6A5

Toán 8A2

Lý 9A1

20

4

Đỗ Hồng Thúy

7A5

TP: 1

NT: 1

CN: 5

14

Toán 7A5

Toán 8A1

Toán 9A2

Tin 7A5

21

5

Nguyễn Thị Nhung

8A3

CN: 5

14

Toán 8A3

Toán 6A4

Toán 9A3

Tin 7A1,4

21

6

Nguyễn Thị Vân Hà

8A4

CN: 5

14

Toán 8A4

Toán 9A4

Toán 7A3

Sinh 7A1

19

7

Nguyễn Thị Thùy Linh

7A2

CN: 5

16

Sinh 7A2,5

Sinh 8A1,2

Sinh 9A1,2

KHTN 6A5

21

8

Chu Thị Hường

7A3

CN: 5

13

Lý 7A235

Lý 8A2345

CN 6A12

CN 7A2345

18

9

Nguyễn Thị Dung

6A2

CN: 5

NT: 1

14

Hóa 8A12

Hóa 9A123

KHTN 6A2

20

10

Phạm Thị Thanh Nga

 

 

18

Hóa 8A345

Hóa 9A45

KHTN 6A3,4

18

11

Đinh Thị Thu Hương

 

 

17

CN 9

CN 8

CN 6A3

CN 7A1

17

12

Đinh Thị Thủy

 

NT: 1

18

TD 6A1234

TD khối 9

19

13

Chu Thị Thanh Mỹ

 

 

18

TD 7A2345

TD khối 8

18

14

Chu Thị Vân Anh

7A4

CN: 5

16

Sinh 7A34

Sinh 9A345

Sinh 8A345

21

15

Đỗ Thị Hảo

6A4

CN: 5

17

Tin khối 6

Tin khối 9

Tin 7A3

22

16

Khuất Thị Hồng Linh

9A5

CN: 5

16

Lý 7A14

Lý 9A2345

Lý 8A1

KHTN 6A1

21

17

Phùng Trọng Thắng

 

 

12

Tin 7A2

Tin khối 8

12

Thanh Mỹ, ngày  25  tháng 08   năm 2021

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

TRƯỜNG THCS THANH MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2021-2022

STT

HỌ TÊN

CHỦ NHIỆM

CHỨC VỤ

THỰC DẠY

MÔN

DẠY

TỔNG SỐ TIẾT

1

Vũ Thị Nguyệt

6A1: 5

TT: 3

12

Văn 8A3

Văn 7A3

Văn 6A1

20

2

Lê Thị Nhung

8A1: 5

TK: 2

TP: 1

13

Văn 9A5

Văn 8A1

Văn 6A5

21

3

Trần Thị Hồng Nhung

 

TP: 1

NT: 1

17

Sử khối 6

Sử khối 8

Sử ĐP:6A1,2

19

4

Nguyễn Thị Thu Hà

8A2: 5

NT: 1

14

Văn 8A2

Văn 7A5

Văn 6A2

20

5

Nguyễn Thị Ngoan

7A1: 5

Ttra: 2

11

Văn 9A1

Văn 7A1

Địa 7A1

18

6

Phùng Thị Thu Hà

9A3: 5

CTCĐ:3

12

Văn 9A3

Văn 6A3

CD 6A3,4,5

20

7

Hoàng Thị Phương Thảo

9A2: 5

 

17

Văn 9A2

Văn 6A4

Sử khối 9

SửĐP6A3,4,5

22

8

Hà Thị Thanh Vân

9A4: 5

 

14

Văn 9A4

Văn 7A4

CD khối 7

19

9

Lê Thanh Thuỷ

 

 

16

Văn 8A4

Văn 7A4

Sử 7A2,3,4,5

16

10

Cù Thị Quỳnh Tâm

8A5: 5

 

14

Văn 8A5

CD khối 8

HĐTN khối 6

19

11

Trần Thị Vân Nga

 

NT: 1

18

Anh 6A3,4

Anh 7A1

Anh 8A5

Anh 9A1,2

19

12

Chu Thị Minh Thìn

 

HP

6

Anh 8A1,2

6

13

Phạm Thị Đào

6A5: 5

 

15

Anh 6A5

Anh 8A3,4

Anh 9A3,4

20

14

Hoàng Thị Sơn Bình

 

 

18

Anh 6A1,2

Anh 7A2,4,5

Anh 9A5

18

15

Lê Thị Thu Hà

 

 

5

Anh 7A3

CN 6A4,5

5

16

Nguyễn Văn Quân

 

 

18

Địa 6A1,2,3

Địa9A1,2,3,5

TD 7A1,6A5

18

17

Lương Thị Thuỳ Linh

 

 

19

Địa 6A4,5

Địa Khối 8

Địa7A2,3,4,5

Địa 9A4

19

18

Lê Ngọc Mai

 

TPT: 13

BTĐ: 1

7

CD Khối 9

CD 6A1,2

21

19

Trần Thanh Thuỷ

 

 

18

AN K6

AN K7

AN K8

AN 9A1,2,3

18

20

Đào Thị Hằng

 

NT: 1

17

MT K6

MT K7

MT K8

MT 9A4,5

18

Thanh Mỹ, ngày 25  tháng  08  năm 2021

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

TRƯỜNG THCS THANH MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2021-2022

STT

HỌ TÊN

CHỦ NHIỆM

CHỨC VỤ

THỰC DẠY

MÔN

DẠY

TỔNG SỐ TIẾT

1

Lê Thị Thúy Vân

 

TT: 3

12

Toán 7A2

Toán 8A5

Toán 9A1

15

2

Lưu Thị Mùi

6A3

TP: 1

CN: 5

16

Toán 6A3

Toán 7A1,4

Toán 9A5

22

3

Đỗ Thị Thoa

9A1

TP: 1

CN: 5

12

Toán 6A2

Toán 6A5

Toán 8A2

Lý 9A1

20

4

Đỗ Hồng Thúy

7A5

TP: 1

NT: 1

CN: 5

14

Toán 7A5

Toán 8A1

Toán 9A2

Tin 7A5

21

5

Nguyễn Thị Nhung

8A3

CN: 5

14

Toán 8A3

Toán 6A4

Toán 9A3

Tin 7A1,4

21

6

Nguyễn Thị Vân Hà

8A4

CN: 5

14

Toán 8A4

Toán 9A4

Toán 7A3

Sinh 7A1

19

7

Nguyễn Thị Thùy Linh

7A2

CN: 5

16

Sinh 7A2,5

Sinh 8A1,2

Sinh 9A1,2

KHTN 6A5

21

8

Chu Thị Hường

7A3

CN: 5

13

Lý 7A235

Lý 8A2345

CN 6A12

CN 7A2345

18

9

Nguyễn Thị Dung

6A2

CN: 5

NT: 1

14

Hóa 8A12

Hóa 9A123

KHTN 6A2

20

10

Phạm Thị Thanh Nga

 

 

18

Hóa 8A345

Hóa 9A45

KHTN 6A3,4

18

11

Đinh Thị Thu Hương

 

 

17

CN 9

CN 8

CN 6A3

CN 7A1

17

12

Đinh Thị Thủy

 

NT: 1

18

TD 6A1234

TD khối 9

19

13

Chu Thị Thanh Mỹ

 

 

18

TD 7A2345

TD khối 8

18

14

Chu Thị Vân Anh

7A4

CN: 5

16

Sinh 7A34

Sinh 9A345

Sinh 8A345

21

15

Đỗ Thị Hảo

6A4

CN: 5

17

Tin khối 6

Tin khối 9

Tin 7A3

22

16

Khuất Thị Hồng Linh

9A5

CN: 5

16

Lý 7A14

Lý 9A2345

Lý 8A1

KHTN 6A1

21

17

Phùng Trọng Thắng

 

 

12

Tin 7A2

Tin khối 8

12

Thanh Mỹ, ngày  25  tháng 08   năm 2021

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

TRƯỜNG THCS THANH MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2021-2022

STT

HỌ TÊN

CHỦ NHIỆM

CHỨC VỤ

THỰC DẠY

MÔN

DẠY

TỔNG SỐ TIẾT

1

Vũ Thị Nguyệt

6A1: 5

TT: 3

12

Văn 8A3

Văn 7A3

Văn 6A1

20

2

Lê Thị Nhung

8A1: 5

TK: 2

TP: 1

13

Văn 9A5

Văn 8A1

Văn 6A5

21

3

Trần Thị Hồng Nhung

 

TP: 1

NT: 1

17

Sử khối 6

Sử khối 8

Sử ĐP:6A1,2

19

4

Nguyễn Thị Thu Hà

8A2: 5

NT: 1

14

Văn 8A2

Văn 7A5

Văn 6A2

20

5

Nguyễn Thị Ngoan

7A1: 5

Ttra: 2

11

Văn 9A1

Văn 7A1

Địa 7A1

18

6

Phùng Thị Thu Hà

9A3: 5

CTCĐ:3

12

Văn 9A3

Văn 6A3

CD 6A3,4,5

20

7

Hoàng Thị Phương Thảo

9A2: 5

 

17

Văn 9A2

Văn 6A4

Sử khối 9

SửĐP6A3,4,5

22

8

Hà Thị Thanh Vân

9A4: 5

 

14

Văn 9A4

Văn 7A4

CD khối 7

19

9

Lê Thanh Thuỷ

 

 

16

Văn 8A4

Văn 7A4

Sử 7A2,3,4,5

16

10

Cù Thị Quỳnh Tâm

8A5: 5

 

14

Văn 8A5

CD khối 8

HĐTN khối 6

19

11

Trần Thị Vân Nga

 

NT: 1

18

Anh 6A3,4

Anh 7A1

Anh 8A5

Anh 9A1,2

19

12

Chu Thị Minh Thìn

 

HP

6

Anh 8A1,2

6

13

Phạm Thị Đào

6A5: 5

 

15

Anh 6A5

Anh 8A3,4

Anh 9A3,4

20

14

Hoàng Thị Sơn Bình

 

 

18

Anh 6A1,2

Anh 7A2,4,5

Anh 9A5

18

15

Lê Thị Thu Hà

 

 

5

Anh 7A3

CN 6A4,5

5

16

Nguyễn Văn Quân

 

 

18

Địa 6A1,2,3

Địa9A1,2,3,5

TD 7A1,6A5

18

17

Lương Thị Thuỳ Linh

 

 

19

Địa 6A4,5

Địa Khối 8

Địa7A2,3,4,5

Địa 9A4

19

18

Lê Ngọc Mai

 

TPT: 13

BTĐ: 1

7

CD Khối 9

CD 6A1,2

21

19

Trần Thanh Thuỷ

 

 

18

AN K6

AN K7

AN K8

AN 9A1,2,3

18

20

Đào Thị Hằng

 

NT: 1

17

MT K6

MT K7

MT K8

MT 9A4,5

18

Thanh Mỹ, ngày 25  tháng  08  năm 2021

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 34
Tháng 01 : 983
Tháng trước : 1.026
Năm 2022 : 983
Năm trước : 14.399
Tổng số : 32.392